رفیق لنین سنگی بهمن

ISBN:

Published: October 2009


Description

رفیق لنین سنگی  by  بهمن

رفیق لنین سنگی by بهمن
October 2009 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 8.45 Mb

به ياد ويليام فري1924-1870سال 1917 تمام شدبا سركوب شورش زنان پتروگراداعلان جنگ امريكا به آلمانو بي نتيجه ماندن حمله ي انگليس و فرانسهپس از هفت هفته جنگ در كنار رود رايندر ميان اين همه اتفاقهاي مهمخبري هم بود كه هيچ كس به آن توجه نكردنه اعلان جنگ بود،Moreبه ياد ويليام فري1924-1870سال 1917 تمام شدبا سركوب شورش زنان پتروگراداعلان جنگ امريكا به آلمانو بي نتيجه ماندن حمله ي انگليس و فرانسهپس از هفت هفته جنگ در كنار رود رايندر ميان اين همه اتفاقهاي مهمخبري هم بود كه هيچ كس به آن توجه نكردنه اعلان جنگ بود،نه حمله اي يا شكستيفقط در زوريخ يك زن روس خودكشي كردتنها اين مرگ،كوه غمي روي شانه هاي همسرش ولاديميريا چون سقوط دانه شني در ميان بركه ي تبعيديان روس بودخسته و نااميد،در اوج يأس از رسيدن خبر انقلابچيزي كه ماه مارس آن همه نزديك مي نمودرادك خانه به خانه مي رفتو در حاليكه تند و تند سيگار مي كشيدهمراه با اخبار سركوبهاي تزار و شماره ي جديد پراوداداستان خودكشي نادژدا را مي گفتليوانهاي ودكا بالا مي رفتزنها با دلسوزي سر تكان مي دادندو مردهادر گوشي اسمهاي اليزابت و اينسا را زمزمه مي كردنددر آستانه ي پنجاه سالگيخسته و دريا زدهبي پولبا لباسهاي كهنهكفشهايي مثل هميشه سوراخو گذرنامه اي در جيب با نام ويليام فريپا به ساحل نيويورك گذاشتچشمهاش تنگ از تعجب و تحقيرخيره به دنياي جديدآسمانخراشهااتومبيلهاو مردمي كه با سرعت راه مي رفتندبا سرعت حرف مي زدندبا سرعت مي خوردندو انگار مي خواستند با همان سرعت بميرندطفلك ويليام فري!براي يك لقمه نان چه كارها كه نكردنقاش ساختمانسرايدارمعلم زبان روسيروزنامه نگارو حتيشايد باور نكنيدراننده ترامواياز اين هم عجيب تريك روز تروتسكي را سوار كردو وقتي در آينه ديد يودوشكا چطور نگاهش مي كندتنها پوزخند زد و هيچ نگفتهرگز هم ندانستلِو ِ حيله گرهمانجا چه شعر مضحكي در باره اش سرودهبالاخرههمانطور كه آن وقتها در قصه هاي امريكايي-البته به جز جنگل ِآپتون سينكلر!-مي نوشتندويليام فري هممثل تمام آدمهاي با هوش قصه هابه سرعت پيشرفت كردو با همان سرعتصاحب سالي پنجاه هزار دلار درآمد شديك وكيل موفقبا دفتري در خيابان پنجمخانه اي باشكوه در ايست ِاگلينكلن با رانندهو...تا يادم نرفته،پيش از همه ي اينهاازدواج با بيوه زني ثروتمند!اوايل از روي كنجكاويچند باري هم به جلسات حزب سوسياليست رفتاما به نظرش احمقانه آمدندخيلي احمقانهو تا حد مرگ كسالت آورسوسياليست از نوع آمريكايي!صبحها در دفتربعد از خوردن يك فنجان چايكوهي از مدارك را زير و رو مي كردو با مدادهاي نوك تيزتند و تند مي نوشتيا در دادگاهدادستان و وكلاي مدافع را سوال پيچ مي كردعصرها با شريكش شطرنج بازي مي كرديا يك راست به خانه مي رفتكمي كتاب مي خواند-آلماني،فرانسه و روسياما بيشتر انگليسي-موسقي گوش مي داد-همه چيز،اما بعضي وقتها هم آپاسيوناتا-برگهاي سبز و براق نخل گلدانيش را مي شستبا ميسيز فري سر ميز شام مي نشستوهيچ وقت هم يادش نمي رفتشبها قبل از خواب حتماً چند دقيقه نرمش كندسالي چند هفته به تعطيلات مي رفتكوهنوردي مي كرديا سوار بر قايق پارو مي زديك بار هم ريش و سبيلش را تراشيداما خوشش نيامدو وقتي در بيست و ششم مه 1922در حال ايراد لايحه در دادگاه-قضيه جان مورفي عليه اسميت اند وسن-همانطور كه مثل هميشه به جلو خم شده،نوك كفشش را تاب مي دادحالش به هم خورد و نقش زمين شدهمان قيافه اي را داشت كه همه مي شناسيمويك لحظه قبل از افتادنجمله اي گفت كه باز هم همه شنيده ايم:زمين،هنوز هم مي چرخي!عاقبت روز بيست و يكم ژانويه1924همانطور كه براي همه مان پيش خواهد آمدبراي ويليام فري هم همه چيز تمام شدگواهي فوت با همان اصطلاحات معمول پزشكي:فلج كامل جهاز تنفستغييرات شديد و مشهود در رگهاي مغزخون ريزي در شبكه ي عروقي مجاور هسته هاي چهارقلوجسد به خواست متوفيسوزانده شدو دنيايا بخش سرمايه دار آننفهميدهرگز نفهميدچه شانسي آوردهخيلي خيلي سادهبي هيچ پرچم سرخسوت كارخانهيا خطابه و شعريجز همين كه من سرودمبدون تابوت شيشه ايبدون مقبرهتنها ميسيز فريهمانطور كه براي همسر قبليش هم كرده بودستون كوچكي به يادش به پا داشت:به ياد ويليام فري1924-1870كمي بالاتر از اين عبارت سادهتصوير گرد و كوچك يك نيمرخ قرار داشتتصويري آشناآشنايِِ ِ آشنانيمرخ مردي با گونه هاي برآمدهريش روي چانه ي نوك تيزچشمهاي تاتاريو كله ي تاسيك لحظه تصور كن چقدر جالب استو البته به همان اندازه هم باورنكردنيحتماً فكر مي كني دروغ مي گويمرفيق لنين درست در قلب نيويورك!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "رفیق لنین سنگی":


lccr.eu

©2009-2015 | DMCA | Contact us